เงื่อนไขการแลกรับ Cash Back / Gift Voucher จาก AUTOMACH 2018

Cash Back

เงื่อนไขการแลกรับ Cash Back / Gift Voucher

 • ต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 เท่านั้น โดยพิจารณาจากวันที่ในเอกสารใบสั่งซื้อ หรือใบเสนอราคา หรือใบจองสินค้า
 • ยอดซื้อดังกล่าวต้องชำระเงินครบถ้วนภายใน 30 เมษายน 2561 โดยคำนวณจากยอดสุทธิ (ก่อน VAT) พิจารณาจากใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เช็ค หรือหลักฐานการโอนเงิน
 • การสะสมยอด ต้องระบุชื่อผู้ซื้อเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน
 • ผู้ซื้อ 1 ราย สามารถรับสิทธิได้ไม่เกิน 5 สิทธิ
 • จัดส่งเอกสารการสั่งซื้อและเอกสารการชำระเงินเพื่อยืนยันการรับสิทธิภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มาที่ campaign@greenworldmedia.co.th
 • ตรวจสอบชื่อผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมรายการได้ที่ www.thaiautomach.com/exhibitor-list
 • ผู้จัดงานอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้จัดงานสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และการตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นสิ้นสุด
 • ผู้จัดงานไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า ราคา หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่ายที่ร่วมรายการ ผู้จัดงานเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนแก่ผู้ซื้อโดยตรงเท่านั้น
 • สิทธิการรับ Cash Back / Gift Voucher มีจำนวนจำกัด โดยจะให้สิทธิตามลำดับของผู้จัดส่งเอกสารครบถ้วนก่อน

A ยอดซื้อ 30,000 บาท รับ Cash Back / Gift Voucher 500 บาท (จำกัด 100 สิทธิ)

B ยอดซื้อ 100,000 บาท รับ Cash Back / Gift Voucher 2,000 บาท (จำกัด 10 สิทธิ)

C ยอดซื้อ 500,000 บาท รับ Cash Back / Gift Voucher 11,000 บาท (จำกัด 5 สิทธิ)

กรณีเลือกรับเป็น Gift Voucher

 • Gift Voucher นี้ใช้สำหรับซื้อสินค้าในห้างเครือ Central เงื่อนไขการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุใน Voucher และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสดได้ ผู้จัดงาน AUTOMACH 2018 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นสินค้า หรือ Gift Voucher ประเภทอื่นที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าเดิม
 • การรับ Gift Voucher หากรับในนามนิติบุคคล ผู้รับจะต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท ผู้จัดงาน AUTOMACH 2018 ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการสูญหาย เปลี่ยนมือ หรือการนำ Gift Voucher ไปใช้หลังจากการส่งมอบเสร็จสิ้น

กรณีเลือกรับเป็น Cash Back

 • หากหน่วยงานไม่มีนโยบายรับ Gift Voucher หรือบัตรของขวัญ สามารถเลือกรับเป็นเงินเข้าบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบกำกับภาษี
 • การรับ Cash Back จะดำเนินการโดยการออกใบแจ้งหนี้แก่
  บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด
  Tax Id: 0105535152861 /สำนักงานใหญ่
  244 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
 • ผู้จ่ายจะต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ campaign@greenworldmedia.co.th