Seminar Register

ลงทะเบียนฟังสัมมนา และชมงานแสดงสินค้า AUTOMACH 2018

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าฟังสัมมนาภายในงาน โดยเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิ์ ในการเข้าชมงานแสดงสินค้า AUTOMACH 2018 โดยอัตโนมัติ หรือหากท่านใดประสงค์ต้องการลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียว โปรดลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มที่เมนู Visit Only แทน

January 25, 2018