AUTOMATION EXPO 2019, The Successor of AUTOMACH 2018

AUTOMATION EXPO 2019

จากความสำเร็จของงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ AUTOMACH 2018 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการตื่นตัวและความต้องการระบบอัตโนมัติ (Automation) สำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งพลวัตที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของภาคการผลิตและซัพพลายเชนทั่วโลก พลิกโฉมการแข่งขันยกระดับการทำงานและการใช้ชีวิตรอบด้าน เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต โลจิสติกส์ ร้านค้าปลีก รวมถึงผู้บริโภคเข้าด้วยกัน

สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันและรายได้มวลรวมของประเทศ ภาครัฐจึงได้กำหนดนโยบาย THAILAND 4.0 เพื่อสนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับการแข่งขันอันเข้มข้นในตลาดระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในนโยบายย่อยที่สำคัญซึ่งสนับสนุนพื้นที่การผลิตที่มีศักยภาพโดดเด่นของประเทศ คือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิการสนับสนุนจาก BOI การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน การเปิดพื้นที่พิเศษ เป็นต้น

AUTOMACH  2018 ได้จัดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ EEC โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการเข้าถึงและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมครบวงจร อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ เซนเซอร์ ระบบ IIoT และ Smart Factory เป็นต้น ตลอดระยะเวลาการจัดงานนั้นได้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานกว่า 3,000 คน จากกว่า 1,000 โรงงานในพื้นที่ EEC และพื้นที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง โดยมีผู้ร่วมออกบูทแสดงสินค้ากว่า 80 บริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความต้องการและการใช้งานระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ภาพรวมของตลาดมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและมีกลุ่มผู้ผลิตมีความจำเพาะเจาะจงในรายละเอียดมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปี 2019 ทางผู้จัดงาน จึงได้เปลี่ยนชื่องานเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในชื่อ AUTOMATION EXPO โดยงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการให้คุณค่ากับผู้เข้าชมงานและผู้ร่วมแสดงสินค้ามากขึ้น AUTOMATION EXPO 2019 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเป็นการส่งต่อประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ต้องการแข่งขันในระดับนานาชาติ สร้างความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้จริง


From the successful of AUTOMACH 2018, the automation trade fair and seminar at Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH) Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand which affirm highly demand of ‘automation’ for Thailand’s industrial sector greatly. This dynamic is an impact of industrial 4.0 transformation from global manufacturing sector and supply chain. This phenomenon also changes daily life behavior and improve every industrial process which connect the material, production, logistics, store and consumer together with two-way transparent communication.

Thailand as one of the leading manufacturing countries of SEA, this global transformation impact Thailand’s competitive potential and income directly which the government announced counteract policy ‘THAILAND 4.0’ to support and drive the transformation according to the intense competitive in international market. One of the most essential policy to strengthen the potential industrial area is the project Eastern Economic Corridor (EEC). The EEC project aims to improve the competitive potential, support economic activities and investment through various channel, for example, BOI policies, infrastructure improvement or create special economic zone.

AUTOMACH was held in the area of EEC project to reach out and support the manufacturer which government give promotion and incentive to create global competitor within area. AUTOMACH 2018 focused on industrial automation all over the supply chain, for example, industrial robotics, automated conveyor, sensor, IIoT and smart factory. During AUTOMACH 2018, attendee who got interested in automation more than 3,000 people from 1,000 factories in EEC area and industrial zone join the event while more than 80 distributors presented their fascinating technologies.

As the time goes on, technologies and innovation of industrial automation has been changed and growth rapidly in 1 year. Industrial automation usage has been accelerated and becoming a specific market, especially in the detail. In order to react to this variation, deeper value and explicit potential which give nothing other than image of industrial automation definitely is needed. AUTOMACH will be changed into AUTOMATION EXPO as move forward to the crystal-clear target group while maintain the focus on industrial automation with deeper knowledge and impress the attendees and exhibitor more than any other trade fair. AUTOMATION EXPO 2019 creates experiences, knowledge and opportunities for manufacturer in Thailand, particularly the manufacturers who want to achieved their goal in global market. AUTOMATION EXPO leads Thailand manufacturing sector to create sustainable successful business which enable transparency evaluation and verification to improve management capability and give zero waste to production department.

For more information about AUTOMATION EXPO 2019, visit automation-expo.asia