10 เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนด้านออโตเมชัน

สถานการณ์อุตสาหกรรมในปัจจุบันถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยีเป็นหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของแรงงานมนุษย์นั้นมีอยู่มาก ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่มีแรงงานเป็นกำลังหลักนั้นส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง สำหรับประเทศไทยการประสบกับปัญหาสภาวะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สร้างปรากฎการณ์ขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน กลับเปลี่ยนการใช้แรงงานมนุษย์ไปเป็นระบบอัตโนมัติแทนเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น การลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสายการผลิตสามารถเป็นทางออกให้กับปัญหาที่เผชิญหน้ากันอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบออโตเมชันซึ่งมีความแม่นยำในการผลิต สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญสามารถวางแผนควบคุมการผลิตได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา การซ่อมบำรุง หรือการควบคุมคุณภาพสินค้า ส่งผลให้ Productivity และคุณภาพของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงลดความผิดพลาดจากการผลิตของแรงงานหรือ Human Error ได้อย่างชัดเจน   เตรียมตัวอย่างไรก่อนการลงทุนออโตเมชัน? ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมไทยส่วนมากยังไม่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเท่าที่ควรหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีที่มีการใช้งานหุ่นยนต์จำนวนมากสามารถผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตให้ก้าวหน้าได้แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กก็ตาม สายการผลิตหรือสายการประกอบสินค้าที่มีความต้องการสูงสามารถลงทุนระบบอัตโนมัติและคืนทุนได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปี สำหรับการผลิตจำนวนน้อยการลงทุนด้านออโตเมชันสามารถสร้างความคุ้มค่าด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและลดการบาดเจ็บจากการทำงานของแรงงานได้เช่นเดียวกับสายการผลิตขนาดใหญ่ ในการปรับเปลี่ยนจากการผลิตทั่วไปสู่ระบบออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ บุคลากรที่มีอยู่เดิมจำเป็นต้องมีมุมมองในแง่บวกและความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงความรู้ความสามารถการปรับความเข้าใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญก่อนการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันมีความกังวลใจเกี่ยวกับการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งในความเป็นจริงการลงทุนระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นการสนับสนุนการทำงานรูปแบบที่ต้องทำซ้ำ ๆ ลดความเสี่ยงต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น   10 ปัจจัยต้องคิดก่อนตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนติดสินใจลงทุน” ประโยคฮิตที่มักจะได้ยินติดหูกันตามโฆษณาชวนลงทุนต่าง ๆ นี้เป็นประโยคที่ต้องพิจารณาและจำให้ขึ้นใจเสมอหากต้องตัดสินใจลงทุนในกิจการที่รัก ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 10 ข้อ ดังนี้ รู้เราให้เท่าทัน การประเมิณศักยภาพและเป้าหมายของตัวเองตามความเป็นจริง พิจารณาการลงทุนและความสำคัญในการลงทุนแต่ละภาคส่วนอย่างละเอียด เช่น การลงทุนหุ่นยนต์ในสายการผลิตของคุณสามารถเพิ่ม Productivity ได้กี่เปอร์เซ็นต์จากเดิม (โดยเฉลี่ยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 30%) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้คุ้มค่าหรือไม่ หรือสามารถเลือกการอัพเกรดเครื่องมือแทนการซื้อใหม่เลยจะดีกว่าไหม อย่างไร การคำนึงถึงภาพรวมทั้งกระบวนการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาจไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมด การทำความเข้าใจกับภาพรวมหรือผลลัพธ์ที่ประกอบขึ้นจากรายละเอียดการลงทุนทั้งระยะสั้นและยาวทำให้สามารถตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการลงทุนรวมถึงโอกาสสัมฤทธิ์ผลเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าการลงทุนนั้นยังคงดำเนินตามเป้าหมายหลักอยู่ การพิจารณาปัจจยยการลงทุนจำเป็นต้องอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เช่น สถานการณ์การเงินที่ไม่คล่องตัวมากนักแต่สามารถลงทุนได้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคืนทุนระยะสั้นมากกว่าการลงทุนระยะยาว หรือพิจารณาการใช้สินเชื่อโดยเปรียบเทียบต้นทุนดอกเบี้ยกับการลดต้นทุนที่สามารถทำได้ แผนการลงทุนที่ละเอียดยิบ หลังจากตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการการลงทุนอะไร สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือสถานภาพทางการเงินในปัจจุบัน ตั้งเป้าหมายของการลงทุนให้ชัดเจนว่าจะลงทุนในด้านใด เช่น หุ่นยนต์ออโตเมชัน ระบบบบำบัดของเสียอัจฉริยะ ระบบเครือข่ายภายในและภายนอกโรงงานเป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มต้นประเมินความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนครั้งนี้เพื่อสร้างแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณ และอย่าลืมที่จะตั้งกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีที่มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตามมาเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการลงทุน

‘เทคโนโลยีการผลิต’ ถ้าไม่ลงทุนอาจต้องลงหลุม

การแข่งขันของอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีเทคโนโลยีที่ใช้เป็นตัวติดสิน เนื่องจากภาวะการผันผวนของ Demand ในตลาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการขาดแคลนแรงงานที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน